Učenici koji nisu obranili završni rad dužni su prijaviti obranu završnog rada u Tajništvu škole
26. i 27. 11. 2018. u vremenu od 14:00 sati do 17:00 sati.